Všeobecné obchodní podmínky

Tento dokument obsahuje pravidla pro smlouvy, které se mnou uzavřete prostřednictvím internetu. V případě, že máte jakékoli připomínky či dotazy, kontaktujte mě. Pokud to bude možné, ráda se dohodnu i odlišně od níže uvedených podmínek nebo Vám vyjdu vstříc nad rámec zákonem požadovaných povinností.

1.        Kdo jsem a co na svých stránkách nabízím?

1.1.       Identifikace Podnikatelky:

Bc. Hana Konečná
IČ 74372637
sídlo Brno-střed, Stránice, Havlíčkova 178/79
(dále jen „Podnikatelka“).

1.2.     Pokud potřebujete Podnikatelku kontaktovat, využijete její e-mailovou adresu hanka@handmadebyznys.cz nebo telefonní číslo +420 728 868 815.

1.3.      Podnikatelka na svém webu s internetovou adresou https://www.handmadebyznys.cz/ (dále jen „Web“) za úplatu poskytuje:

–        zaslání knihy v tištěné formě (dále jen „Kniha“),

–        online-kurzy ve formě videí (popřípadě jiného digitálního obsahu) zaměřené na jednotlivá témata spojená s podnikáním na trhu výroby a prodeje rukodělných výrobků (dále jen „Kurz“),

–        osobní konzultace (dále jen „Konzultace“),

–        předplatné členství v komunitě klientů Podnikatelky (dále jen „Členství“)

(Kniha, Kurz, Konzultace, Členství jakož i digitální obsah zpřístupněný Členstvím jsou dále souhrnně označeny jako „Produkty“).

1.4.      Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností Podnikatelky a slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům. Jedná se o návody a doporučení. Vždy záleží na příjemci informací, kterými radami se bude řídit a kterými nikoli. Případné výsledky činnosti i při využití Produktů také vždy budou ovlivněny mnoha okolnostmi, často i zcela náhodnými a neovlivnitelnými. Podnikatelka tedy neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v Produktech, byť se snaží předat nejúčinnější informace a postupy, jaké jsou jí známy.

1.5.      Pro využití některých Produktů je třeba mít uživatelský účet na Webu přístupný po zadání unikátního uživatelského jména a hesla (dále jen „uživatelský účet“).

1.6.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí jakékoli smlouvy uzavřené prostřednictvím Webu – smlouva nemůže být uzavřena bez výslovného prohlášení Zákazníka, že se s  obsahem VOP seznámil a je ochotný smlouvu za podmínek uvedených ve VOP uzavřít.

1.7.      Jakákoli odchylka od těchto VOP musí být výslovně sjednána.

1.8.      Ujednání, která jsou v konkrétní smlouvě nebo následné dohodě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP).

1.9.      Vztahy mezi Podnikatelkou a Zákazníkem jsou v otázkách neupravených těmito VOP regulovány platnými právními předpisy České republiky. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v případech, kdy je Zákazník spotřebitel, i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Kliknutím na číslo předpisu (odkaz) se dostane přímo na text těchto předpisů, tedy i přesná znění právních ustanovení, na která je ve VOP odkazováno.

2.       Pro koho a kdy platí tyto VOP?

2.1.      Tyto VOP platí pro osoby, které s Podnikatelkou prostřednictvím Webu uzavřou smlouvu za účelem poskytnutí Produktů (dále jen „Zákazníci“). Za Zákazníka se považuje i osoba s uživatelským účtem, která momentálně nevyužívá žádný Produkt nebo osoba, která vyplnila formulář na Webu Podnikatelky.

2.2.     Zákazníkem může být:

–        podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost)

–        anebo spotřebitel. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Pokud fyzická osoba do objednávky uvede IČO, bude se mít zato, že smlouvu uzavírá jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

2.3.     Je-li Zákazníkem spotřebitel, je mezi Podnikatelkou a Zákazníkem uzavřena tzv. spotřebitelská smlouva. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Zákazník, který není spotřebitelem. Současně má Podnikatelka i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Zákazníkovi a je povinna poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele.

2.4.    Je-li Zákazníkem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Zákazníka.

2.5.     Podnikatelka nabízí Produkty osobám na trhu České republiky.

3.       Kdy a jak dojde k uzavření smlouvy?

3.1.      Mezi Zákazníky a Podnikatelkou jsou smlouvy uzavírány, aniž by se Podnikatelka a Zákazník museli osobně potkat (zejména na Webu vyplněním formuláře, mailem resp. po telefonu), jedná se tedy o tzv. smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 

3.2.     Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí Zákazník. Tyto náklady se neliší od běžné sazby účtované operátorem Zákazníka, resp. poskytovatelem internetového připojení.

3.3.     Učiněním objednávky Zákazník výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

3.4.    Na Webu je vždy uveden podrobný popis Produktu.

3.5.     Zákazník objednává Produkty nejčastěji odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Produkty je však možné objednat i mailem, případně po telefonu. Vždy je však Podnikatelce třeba sdělit informace potřebné pro uzavření smlouvy – tedy specifikaci objednaného Produktu, údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ) a volbu způsobu úhrady.

3.6.     Podnikatelka je oprávněna požadovat pro uzavření smlouvy vyplnění k tomu určeného formuláře.

3.7.     Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.

3.8.    O obdržení objednávky bude Podnikatelka Zákazníka informovat mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou Zákazník zadal v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení objednávky jsou platné VOP ve formátu PDF. Tato informace o obdržení objednávky je však zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany Podnikatelky, pokud není v tomto potvrzení výslovně uvedeno jinak.

3.9.     Není-li v potvrzení uvedeno, že Podnikatelka objednávku přijímá, bude Zákazníkovi informace o přijetí objednávky poslána v následném mailu.

3.10.  Do okamžiku, než je Zákazníkovi doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné objednávku zrušit, a to mailem na adresu uvedenou v čl. I. odst. 2 VOP.

3.11.    Doručením potvrzení Podnikatelky o přijetí objednávky na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce je mezi Zákazníkem a Podnikatelkou uzavřena smlouva.

3.12.   V pochybnostech může Podnikatelka kontaktovat Zákazníka za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se jí pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka nebyla odeslána. Takovou objednávkou se Podnikatelka dále nezabývá.

3.13.   Smlouva mezi Podnikatelkou a Zákazníkem se uzavírá v českém jazyce, kdy tento jazyk je i dorozumívacím jazykem pro komunikaci Podnikatelky se Zákazníkem. I v případě, že Podnikatelka přijme objednávku blíže specifikovanou v jiném jazyce (zejména anglickém nebo slovenském) nevzniká Podnikatelce povinnost se Zákazníkem komunikovat jiným jazykem než je český jazyk. Stejně tak není Podnikatelka povinna reagovat na případné podněty Zákazníka učiněné jiným než českým jazykem.

3.14.  Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka, její přijetí ze strany Podnikatelky a tyto VOP. Smlouvu Podnikatelka archivuje v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Podnikatelka pošle Zákazníkovi kopii smlouvy.

4.      Jaký je obsah smluv k jednotlivým Produktům?

Objednávka Knihy

4.1.      V případě objednávky Knihy Zákazník uzavírá s Podnikatelkou kupní smlouvu.

4.2.    Zákazník se zavazuje zaplatit Podnikatelce sjednanou cenu a Podnikatelka se zavazuje zaslat Zákazníkovi Knihu na Zákazníkem uvedenou adresu.

4.3.    Cena Knihy je sjednána jako jednorázově splatná částka.

4.4.    Způsob dodání si Zákazník zvolí z nabídky Podnikatelky uvedené v objednávkovém formuláři.

4.5.    Okamžikem dodání Knihy je okamžik jejího odevzdání dle ust. § 2090 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tedy, pokud se Podnikatelka výslovně nedohodne se Zákazníkem jinak, je okamžikem dodání v případě, že je Zákazníkem spotřebitel, okamžik předání Knihy Zákazníkovi, v ostatních případech je okamžikem dodání okamžik předání dopravci, kterého si Zákazník zvolil z nabídky Podnikatelky.

4.6.    Knihu je možné objednat s osobním věnováním autorky (Podnikatelky). V případě doplnění osobního věnování se však jedná o úpravu ve smyslu ust. § 1837 odst. 1 písm. d) OZ. Od této smlouvy tedy není možné odstoupit ani pokud je Zákazník spotřebitelem.

Objednávka Kurzu

4.7.    V případě objednávky Kurzu Zákazník po odsouhlasení objednávky Podnikatelkou uzavírá smlouvu, na základě které se Podnikatelka zavazuje zpřístupnit Zákazníkovi digitální obsah (zejména videa, ale i jiné doplňkové dokumenty) zaměřený na určité téma a Zákazník se zavazuje zaplatit Podnikatelce sjednanou cenu.

4.8.    Cena Kurzu je sjednána jako jednorázově splatná částka, kterou Zákazník platí před dodáním Kurzu.

4.9.    V nabídce Podnikatelky je vždy uveden název Kurzu jakož i detailní specifikace jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován.

4.10.  Podnikatelka není povinna uzavřít smlouvu ohledně Kurzů – zejména je oprávněna odepřít uzavření smlouvy na základě objednávky Zákazníka s ohledem na kapacitní možnosti Kurzu.

4.11.   Zákazník odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP také udělujete výslovný souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ani Zákazník, který je spotřebitelem, tedy v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l OZ).

4.12.  Kurz je následně zpřístupněn v uživatelském účtu Zákazníka.

4.13.  Okamžikem dodání Kurzu je okamžik zpřístupnění digitálního obsahu Zákazníkovi v uživatelském účtu Zákazníka (případně okamžik dodání nebo jiného sdělení odkazu) bez ohledu na to, zda Zákazník digitální obsah využije (zejména přečte nebo přehraje) či nikoli.

4.14.  Přístup k digitálnímu obsahu Kurzu je Zákazníkovi umožněn na dobu neurčitou, kdy Podnikatelka garantuje, že tento digitální obsah bude Zákazníkovi přístupný po dobu 1 roku (po uplynutí této doby může být digitální obsah i bez předchozího upozornění smazán, resp. přístup z jakéhokoli důvodu odepřen).

4.15.  V případě, že by byl digitální obsah přesunut před uplynutím uvedené lhůty, zavazuje se Podnikatelka zaslat Zákazníkovi aktualizovaný odkaz, z nějž je digitální obsah přístupný.

4.16.  Zákazník není oprávněn přístupové údaje ke Kurzu, resp. obsah Kurzu, dále šířit.

Objednávka Členství

4.17.  Potvrzením objednávky Členství je mezi Zákazníkem a Podnikatelkou uzavřena smlouva, na základě které se Podnikatelka zaváže umožnit Zákazníkovi využívat členskou část Webu a Zákazník se zaváže platit Podnikatelce sjednanou cenu.

4.18.  Členská část Webu bude Zákazníkovi zpřístupněna v uživatelském účtu Zákazníka.

4.19.  Okamžikem dodání Členství je okamžik, kdy bylo Zákazníkovi po sjednanou dobu umožněno využívat Členskou část Webu, a to bez ohledu na to, zda Zákazník přístupu k tomuto digitálnímu obsahu po danou dobu využíval.

4.20.    Obsahem členské části Webu je přístup k archivu videí z Kurzů, bonusy ve formě Podnikatelkou vytvořených pomůcek a přístup k uživatelskému diskusnímu fóru. 

4.21.  Jedním z hlavních účelů nabídky Členství je vytvoření komunity Zákazníků Podnikatelky, v rámci které spolu budou moci lidé s podobnými zájmy komunikovat, sdílet své zkušenosti a pomáhat si.

4.22. Členům může být nabídnuta i možnost skupinového callu, který může být se souhlasem účastníků nahráván.

4.23. Členství se sjednává na dobu neurčitou.

4.24.    Cena je sjednána a placena měsíčně nebo ročně, a to dle výběru Zákazníka.

4.25. Sjednaná cena je automaticky strhávána z platební karty Zákazníka prostřednictvím platformy strife (https://stripe.com/en-cz).

4.26. Členství nemůže vzniknout před zaplacením ceny.

4.27. Pro Zákazníka je po celou dobu nepřerušeného Členství platná cena, která byla sjednána při uzavření smlouvy. V případě ukončení nebo i přerušení Členství ze strany Zákazníka však nárok Zákazníka na Členství za původně sjednanou cenu zaniká. (Tímto ustanovením není dotčeno právo Podnikatelky ukončit provoz členské části Webu.)

4.28. Minimální doba, po kterou je možné objednat Členství, je 1 měsíc.

4.29. Ukončit Členství je ze strany Zákazníka možné kdykoli, a to i bez udání důvodů.

4.30.    Podnikatelka je oprávněna i bez udání důvodu ukončit provoz Členské části Webu. V tomto případě však bude Zákazníkům vždy vrácena platba za nevyužitou část Členství.

4.31.  Podnikatelka neodpovídá za obsah zpřístupněný nebo poskytnutý Zákazníky využívajícími Členství. Obdobně Podnikatelka neodpovídá ani za jednání Zákazníků využívajících Členství – zejména v případě, kdy by nějaký Zákazník poškodil svým jednáním v členské sekci nebo i mimo ni jiného Zákazníka.

4.32. V případě, že se budete cítit poškozeni jiným Zákazníkem nebo budete mít pocit, že některý ze Zákazníků využívajících Členství na Webu nebo i mimo něj poškozuje Podnikatelku nebo jiného Zákazníka, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznamte Podnikatelce. Podnikatelka má zájem na tom, aby Členství sloužilo k vytvoření přátelské komunity s dobrými vztahy, proto udělá, co bude v jejích možnostech, aby zjednala nápravu nastalé situace.

4.33. Zákazník je v případě využívání Členství povinen dodržovat zásady slušnosti, ctít účel Členství a svým jednáním nepoškozovat Podnikatelku nebo jiné členy. Zejména je Zákazník povinen zachovávat mlčenlivost o tom, co se díky Členství dozvěděl o podnikání ostatních zákazníků.

4.34.    Využít Členství za účelem propagace Zákazníka nebo i třetího subjektu je Zákazník oprávněn pouze se souhlasem Podnikatelky.

4.35. Podnikatelka je oprávněna smazat jakýkoli obsah, který by porušoval uvedená pravidla Členství.

4.36. Podnikatelka je oprávněna Členství Zákazníka kdykoli ukončit v případě, že svým jednáním porušuje zákony České republiky, dobré mravy, pravidla Členství nebo jedná v rozporu se zájmy Podnikatelky nebo jinak maří účel Členství.

4.37. V případě ukončení Členství z důvodu jednání na straně Zákazníka se již zaplacené platby ani jejich poměrná část nevrací.

Objednávka Konzultace

4.38. V případě objednávky Konzultace bude potvrzením objednávky Zákazníka ze strany Podnikatelky uzavřena smlouva, na základě které se Podnikatelka zaváže ve sjednaný čas přihlásit a být prostřednictvím sjednaného komunikačního nástroje k dispozici a Zákazník se zaváže Podnikatelce zaplatit sjednanou cenu.

4.39. Cena Konzultace je sjednána jako jednorázově splatná částka ve výši dle skutečně stráveného času s Podnikatelkou, a to za každých započatých 15 minut.

4.40.   Za Konzultaci Zákazník platí po ukončení Konzultace.

4.41.  Podnikatelka obvykle využívá za účelem konzultací zoom, stream yard a google meet.

4.42.    Z uvedené nabídky komunikačních prostředí si vybírá Zákazník v objednávkovém formuláři, případně e-mailem.

4.43.    Okamžikem dodání Konzultace je uplynutí času, po který byla Podnikatelka Zákazníkovi k dispozici prostřednictvím dohodnutého virtuálního prostředí.

4.44.   V případě přání Zákazníka pořizuje Podnikatelka z Konzultace nahrávku, která je následně Zákazníkovi zaslána.

4.45.    Nabude-li mezi Zákazníkem a Podnikatelkou dohodnuto něco jiného, je obsah schůzky mezi Zákazníkem a Podnikatelkou důvěrný. Podnikatelka se zejména zavazuje nešířit dále informace o podnikání Zákazníka jakož ani jiné informace, které jí byly za účelem poskytnutí rady sděleny.

5.       Kolik Produkty stojí a jak je budete platit?

5.1.      U jednotlivých Produktů je na Webu vždy uvedena i jejich cena.

5.2.     Cena Produktu je uvedena včetně DPH, v závorce pak bez DPH.

5.3.     V případě objednání Kurzu, Členství nebo Konzultace nevznikají vzhledem k jejich charakteru žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Náklady spojené s provozem a zajištění technického vybavení nezbytného pro využití těchto Produktů však nese Zákazník, a to dle běžné sazby účtované operátorem Zákazníka, resp. poskytovatelem internetového připojení.

5.4.    V případě objednání Knihy je účtována doprava dle zvoleného způsobu a aktuálního ceníku dopravců.

5.5.     Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než Zákazník klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“) je konečnou cenou.

5.6.     Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Podnikatelky, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li k jiné výslovné dohodě.

5.7.     Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak Podnikatelka není povinna za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Zákazníka i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Podnikatelka oprávněna od smlouvy odstoupit.

5.8.    Není-li výslovně ujednáno nebo charakterem produktu dáno jinak, je Podnikatelka povinna Produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

5.9.     Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

–        Kurz, Konzultaci a Knihu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet, a to dle pokynů, které Zákazník obdrží v mailu po přijetí objednávky. V tomto případě je cena splatná do data splatnosti uvedeného v pokynech k platbě, na zálohové faktuře. Cena je v tomto případě zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Podnikatelky. Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena k datu připsání částky na bankovní účet Podnikatelky.

–        Knihu je s ohledem na způsob dodání možné zaplatit i dobírkou. V případě této volby bude však kupní cena navýšena o náklady dobírky.

–        Členství je možné platit pouze kreditní kartou, kdy za tímto účelem Podnikatelka využívá platformu strife (https://stripe.com/en-cz).

5.10.  Případné další způsoby platby budou uvedeny na Webu nebo mohou být výslovně dohodnuty.

5.11.    Cena se hradí v korunách českých.

5.12.   Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

6.      Co je potřeba k tomu, aby digitálně poskytované Produkty fungovaly?

6.1.      Podnikatelka Zákazníka žádá, aby po dodání Produktu co nejdříve zkontroloval funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktoval Podnikatelku (což ostatně odpovídá i povinnosti Zákazníka dle ust. § 2104 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Podnikatelka udělá vše, co bude v jejích silách, aby případnou vadu či nedostatek co nejrychleji odstranila.

6.2.     Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Zákazník k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf.  Členská část Webu i Kurzy jsou přístupné přes internetový prohlížeč (pokud čtete tyto VOP, je nanejvýš pravděpodobné, že toto vybavení máte). Obsah členské části Webu a videa z Kurzů je možné přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Dále je nutné, aby hardware umožňoval zvukový výstup. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.

6.3.     Při vytvoření uživatelského účtu Zákazníka může Podnikatelka po Zákazníkovi požadovat součinnost, zejména volbu uživatelského jména a hesla. Není porušením povinností Podnikatelky, pokud Zákazník nezbytnou součinnost Podnikatelce neposkytne.

6.4.    K přístupu k obsahu Členské části Webu nebo Kurzu je nutné se přihlásit do uživatelského účtu Zákazníka.

6.5.     Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.6.    Podnikatelka neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Zákazníka.

6.7.    V případě technických potíží kontaktujte Podnikatelku.

7.      Jakým způsobem je možné s Produkty nakládat?

7.1.      Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je bez výslovného souhlasu Podnikatelky dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

7.2.     Digitální obsah (materiály Kurzu, Členství i Konzultaci) Podnikatelka zpřístupňuje pouze Zákazníkovi, který s ní uzavřel smlouvu.

7.3.     Zákazník není oprávněn poskytnutý digitální obsah dále šířit nebo s kýmkoli sdílet přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu.

7.4.    Neoprávněné nakládání s digitálním obsahem nebo přístupovými údaji ze strany Zákazníka je důvodem k okamžitému zrušení Členství ze strany Podnikatelky jakož i k zrušení uživatelského účtu Zákazníka. Podnikatelka je v tomto případě rovněž oprávněna vymáhat vzniklou újmu.

7.5.     V případě, že byste měli pochybnosti o možnostech využití poskytnutého obsahu nebo zájem poskytnutý obsah zpřístupnit třetí osobě nebo využít jinak než výše uvedeným způsobem, kontaktujte Podnikatelku.

8.      Je možné od uzavřené smlouvy odstoupit?

8.1.      Nejde-li o případ, kdy od smlouvy odstoupit nelze, má Zákazník, který je spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení není potřeba odůvodňovat.

8.2.    V případě objednávky Knihy s osobním věnováním a v případě dodání Kurzu (resp. jiného digitálního obsahu) před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy není možné od smlouvy odstoupit ani pokud je Zákazník spotřebitelem (§ 1837 písm. d) a písm. l OZ). I v těchto případech však kontaktujte Podnikatelku, pokud nebudete s jejím plněním spokojeni.

9.      Jak závazky s uzavřené smlouvy zaniknou?

9.1.      Předmětem smlouvy je s výjimkou Členství jednorázové dodání Produktu, proto závazek Podnikatelky i Zákazníka zanikne nejčastěji dodáním Produktu a zaplacením sjednané ceny.

9.2.     V případě Členství je ze strany Zákazníka možné smluvní vztah kdykoli ukončit, a to tak, že Zákazník v sekci můj účet klikne na odkaz předplatné a vybere možnost zrušit. Touto volbou nekončí přístup Zákazníka do Členské části Webu, ale po této volbě se už Zákazníkovi nestrhne žádná další platba a po uplynutí předplacené doby bude ukončen přístup Zákazníka do Členské části Webu. Již zaplacená platba se nevrací. V případě dotazů nebo jakýchkoli potíží s ukončením Členství kontaktujte Podnikatelku.

10.    Co když bude plnění Podnikatelky vadné?

10.1.   Podnikatelce záleží na spokojenosti Zákazníků, proto ji neváhejte kontaktovat v případě, že se domníváte, že jste obdrželi vadný Produkt.

10.2.  Podnikatelka se bude snažit vyjít Zákazníkům vstříc i nad rámec svých zákonných povinností.

10.3.  Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 OZ.

10.4.  Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 OZ.

10.5.  Pokud nedošlo k dodání Produktu, jak bylo popsáno na Webu, Podnikatelka Zákazníky prosí, aby nejprve zkontrolovali složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam Produkt nebude, uplatněte reklamaci – tedy kontaktujte Podnikatelku.

10.6.  Reklamaci u Podnikatelky uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci je možné uplatnit mailem na elektronickou adresu uvedenou v čl I odst. 2 VOP, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. I odst. 1 VOP. Podnikatelka uvítá, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o uzavřené smlouvě, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci Podnikatelka vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne se Zákazníkem jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Podnikatelka poskytuje písemné potvrzení.

11.     Jakým způsobem jsou vyřizovány stížnosti?

11.1.     Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění nebo jakékoli jiné činnosti Podnikatelky nějakou stížnost, kontaktujte Podnikatelku na adrese uvedené v čl. I odst. 2 VOP.

11.2.    Podnikatelka podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

11.3.    Pokud mezi Podnikatelkou a Zákazníkem, který je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

11.4.   Podnikatelka prohlašuje, že není vázána žádnými kodexy chování dle § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

12.    Je ještě něco, co by se na závěr hodilo zmínit?

12.1.    Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

12.2.   Zákazník je povinen udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

12.3.   Podnikatelka je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, text VOP účinný v okamžiku odeslání objednávky ve formátu PDF obdrží Zákazník v mailu potvrzujícím objednávku.

12.4.  Tyto VOP jsou účinné od 1. 11. 2023.

Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto dokumentu – snad pomůže tomu, abychom spolu mohli spolupracovat bez obavy ze sporů a z nedorozumění.

Doufám, že budete s Produkty poskytnutými na mém Webu spokojeni!

Hana Konečná