Zásady ochrany osobních údajů

Ačkoli není účelem mých internetových stránek sběr údajů o jejích uživatelích, je naší ze zákona vyplývající povinností informovat vás o tom, jaké údaje a jakým způsobem o vás zpracováváme.

1.    Co se v tomto dokumentu dočtete?

1.1.       Tento dokument obsahuje informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky internetové adresy https://www.handmadebyznys.cz/ (dále jen „Web“).

1.2.      Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (dále jen „Subjekty údajů“) s vašimi právy a poskytnout vám srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

1.3.      Zpracování osobních údajů je upraveno zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením (EU) 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).

1.4.      Kliknutím na číslo předpisu v předchozím odstavci se dostane přímo na text těchto předpisů a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které je odkazováno níže.

2.   Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

2.1.      Identifikace Správce osobních údajů:

Bc. Hana Konečná

IČ 74372637

sídlo Brno-střed, Stránice, Havlíčkova 178/79

(dále jen „Správce“).

2.2.     Pokud potřebujete Správce kontaktovat, využijete e-mailovou adresu hanka@handmadebyznys.cz nebo telefonní číslo +420 728 868 815.

3.   Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

3.1.      Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, a to pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění plnění ze smlouvy a fungování Webu.

3.2.     V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na Webu, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na Webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

3.3.     Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

3.4.    Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednaný produkt (např. pokud máme zasílat Knihu na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro účast v online kurzech jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorníme.

3.5.     Osobní údaje mohou spadat jen do kategorie „běžných osobních údajů“, nezpracováváme citlivé údaje, pro jejichž zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

3.6.     Běžné osobní údaje, které zpracováváme jsou Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby nebo produkty jsme vám poskytli.

3.7.     V případě, že není z důvodu poskytnutí smluvního plnění poskytnutí údajů nezbytně nutné, sami pečlivě zvažte, zda osobní údaj zejména na diskusním fóru nebo při diskusi v rámci nahrávaného videokurzu uvedete či nikoli, a to obzvláště v případě, kdy budete sdílet citlivé osobní údaje (tedy údaje týkající se Vašeho náboženského přesvědčení, etnického původu, politických preferencí nebo sexuální orientace). Dále pečlivě zvažujte i sdílení informací týkajících se Vaší obchodní činnosti nebo jiného know how. Pokud uvedené nebo jakékoli jiné informace zveřejníte na fóru nebo během diskuse, jsou tyto údaje veřejně přístupné všem zákazníkům (příp. jiným subjektům) s přístupem k daným produktům – a to často i v budoucnu, kdy sami přestanete mít k daným částem Webu přístup. Ačkoli nebudeme Vámi poskytnuté údaje sami dále shromažďovat ani zpracovávat, nemůžeme ovlivnit další použití těchto údajů dalšími subjekty majícími k těmto údajům přístup.

4.  K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění smlouvy

4.1.      Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, dodat vám vámi objednané produkty a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, IČ, DIČ, telefonní číslo, případně datum narození.

4.2.    Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

4.3.    K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. 

4.4.    Toto zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z právních předpisů

4.5.    Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje:  jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, případně datum narození.

4.6.    Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

4.7.    Toto zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

4.8.    V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v případě, že na tom máme oprávněný zájem – níže popisujeme hlavní situace, kdy ke zpracování osobních údajů z tohoto důvodu dojde. 

4.9.    Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k ochraně a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

4.10.  Dále osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich zákazníků: Jméno, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz uvedený v mailu.

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

4.11.   Pokud nebude zpracování možné z jiného zákonného důvodu, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, jen v případě, že k tomu udělíte svůj souhlas.

4.12.  O souhlas budete požádání zejména v případě, že nejste naším zákazníkem a přesto budete mít zájem o zasílání nabídky našich služeb/produktů.

4.13.  Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

5.   Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

5.1.      Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů.

5.2.     Zejména se může jednat o asistentku, spolupracující účetní, poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací.

5.3.     Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

5.4.    Členská sekce (zejména fórum) je přístupna všem zákazníkům využívající tento produkt. Obdobně i videozáznamy z kurzů jsou posílány všem účastníkům daného kurzu. Videozáznamy z kurzů nebo schůzek mohou být dále zpřístupněny i dalším zákazníkům, a to i jako součást archivu v členské části Webu, pokud nevyplývá z povahy Produktu nebo dohody s Podnikatelkou něco jiného. Pečlivě tedy zvažujte, jaké informace o sobě v těchto částech Webu zveřejňujete.

5.5.     K provozu Webu užíváme nástrojů vydaných třetími subjekty – zejména Facebook (tlačítko like), strife, ecomail, … Je možné, že provozovatelé těchto nástrojů taktéž dle vlastních zásad zpracovávají vaše osobní údaje. O způsobu zpracování vašich osobních údajů se informujte přímo u těchto subjektů.

6.   Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

6.1.      Dle čl. 15 GDPR  máte právo na přístup k osobním údajům. Můžete se nás tedy kdykoli zeptat, zda zpracováváme vaše osobní údaje. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na informace na přístup k těmto údajům jakož i na další informace o jejich zpracování (zejména o účelu a předpokládané době zpracování).  

6.2.     Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu osobních údajů, kterému odpovídá naše povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

6.3.     Při splnění podmínek uvedených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo „být zapomenut“). Povinnost bez zbytečného odkladu vymazat vaše osobní údaje máme zejména v případě, kdy již osobní údaje nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovány nebo v případě, kdy byly zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, bude tento souhlas odvolán.

6.4.    V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

6.5.     Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6.6.    V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

6.7.    Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

7.   Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

7.1.      V případě, že budete mít jakékoli dotazy k tomu, jak zpracovávám vaše osobní údaje, můžete mě kontaktovat na e-mailu v článku 2.2 tohoto dokumentu.

7.2.     Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na Webu.